ความพอดี

ไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่รู้จักกับคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เพราะความพอเพียงคือสิ่งที่คนไทยควรตระหนักถึง เนื่องจากเป็นคำสอนของพ่อ พ่อผู้เป็นบิดาของคนทั้งประเทศ และด้วยคำสอนนี้ถึงแม้ว่าชื่อจะดสั้น แต่กลับมีความหมายและส่งผลทำให้ผู้ที่ปฏิบัติได้จริง ได้ค้นพบและพัฒนาตนเองไปสู่เส้นทางการใช้ชีวิตที่ดีได้ยิ่งขึ้น เนื่องจาก เศรษฐกิจที่พอเพียง เปรียบเสมือนเป็นปรัชญาที่สามารถชี้นำถึงแนวในการดำเนินชีวิตที่ดี ซึ่งประชาชนทุกคนจะสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ได้ในทุก ๆ ระดับ โดยยึดหลักการดำรงชีวิตให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดีพอ เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของตนเองได้

คุณสมบัติของเศรษฐกิจพอเพียง

ต้องรู้จักความพอประมาณ – ความพอประมาณที่ว่านี้ คือ ความพอดีที่เกิดขึ้นได้ โดยที่จะต้องไม่น้อยเกินไป หรือ ไม่มากจนเกินไป และดำรงชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนใคร พร้อมทั้งจะต้องไม่เบียดเบียนตนเองร่วมด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตและการใช้ชีวิตด้วยความเป็นอยู่ในระดับที่มีความพอประมาณ จะช่วยทำให้ชีวิตของผู้ที่ปฏิบัติเช่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้อย่างแน่นอน

ต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผล – การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ผู้ดำรงชีวิตตามหลักคำสอนนี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลผ่านการตัดสินใจเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องใดก็ตาม โดยเฉพาะเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับระดับความพอเพียง ซึ่งผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้จะต้องมีเหตุผลเท่านั้น การพิจารณาจากเหตุที่เกิดขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยง นับได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก และควรคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบร่วมด้วยเสมอ

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต – การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต นับได้ว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ว่านี้ เปรียบเสมือนเป็นการเตรียมตัวเพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการรับผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ และจะต้องวางแผนพร้อมทั้งคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อช่วยเหลือในการตัดสินใจผ่านการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ทั้ง 3 ข้อนี้ นับได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ที่ปฏิบัติได้ย่อมเดินทางสายกลางซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับการดำเนินชีวิต ความรู้ ความรอบรู้ นำมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างระมัดระวัง อีกทั้งผู้ที่มีคุณธรรมในจิตใจ ย่อมประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ ความขยัน พร้อมทั้งสติปัญญา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ และ อยู่ได้อย่างรอดปลอดภัย

การทำอย่างพอดี

ความหมายและคุณสมบัติ ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เราทุกคนพึงมี