ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและผลกระทบที่คนไทยควรรู้ ปี 2019

ในปี 2019 มีการวิเคราะห์จากสถาบันทางการเงินและการธนาคารหลายแห่ง มองในภาพรวมคล้ายกันว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่เป็นเศรษฐกิจขาลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวลง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

สำหรับการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์และการเงิน ได้มีการแบ่งกลุ่มประเทศเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. DM หรือ Developed Markets หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว ถ้าในโซนยุโรป อันได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เป็นต้น ส่วนประเทศกลุ่ม DM ในโซนเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฯลฯ ที่ในภาพรวมปีนี้จะมีการขยายตัวที่น้อยลง

2. EM หรือ Emerging Markets เป็นประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น ประเทศไทย จีน อินเดีย เม็กซิโก รัสเซีย แอฟริกาใต้ เป็นต้น มีการวิเคราะห์ว่าประเทศกลุ่ม EM ในปี 2019 จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะคงตัว

จากแนวโน้มของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศทั้ง DM และ EM พบว่าปัจจุบันเศรษฐกิจของโลกค่อนข้างตึงตัวกว่าปีที่ผ่านมา หากวาดรูปกราฟเศรษฐกิจเปรียบเทียบตามช่วงปี จะเห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงปี 2019 เศรษฐกิจชะลอตัวจากช่วงพีคหรือจุดสูงสุดในปี 2018 อย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจในการลงทุนของนักธุรกิจทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการเติบโตของตลาดแรงงานที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของสังคมประเทศส่วนใหญ่ของโลกได้บ้าง

แต่ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่วางแผนจะไปทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (ซึ่งมักมีค่าตอบแทนสูงกว่ารายได้เฉลี่ยในประเทศกลุ่มกำลังพัฒนา) ในช่วงปี 2019 นี้ อาจจะค่อนข้างมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีรายงานสถิติว่ามีภาวะจ้างงานเต็มพิกัด หรือ full-employment ซึ่งแสดงถึงการเติบโตของเศรษฐกิจภายในที่อยู่ในภาวะร้อนแรงอย่างมาก

สำหรับการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์และการเงิน

ในทางการเกษตรและกสิกรรม ประเทศกลุ่ม EM อย่างไทยก็ได้รับผลกระทบในด้านการส่งออก เช่น ข้าว ปาล์ม อ้อย ที่มีล้นตลาด จนทำให้ราคาของพืชเกษตรเหล่านี้ตกต่ำอย่างที่เห็นได้ในข่าวเศรษฐกิจที่มีรายงานว่าเกษตรกรไทยกำลังประสบปัญหาราคาของสินค้าอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมอยู่หลายชนิด ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดที่เทียบกับช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา จนกระทั่งในช่วงของการเลือกตั้งช่วงต้นปี ก็มีการนำไปเป็นนโยบายที่จะผลักดันเพิ่มราคาของผลผลิตทางการเกษตรของไทย

ในด้านการลงทุนของเอกชน ในปีนี้นักธุรกิจต้องพิจารณาให้ดี โดยเฉพาะในประเทศจีนที่กำลังเน้นนโยบายควบคุมการก่อหนี้ ส่งเสริมรายได้ให้แก่คนในประเทศ ควบคุมค่าใช้จ่าย ชะลอการแข่งขันจากต่างชาติ ฯลฯ อันสืบเนื่องมาจากภาวะตึงเครียดทางการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา

กล่าวได้ว่า ในปี 2019 เป็นปีที่ต้องมีการวางแผนและตัดสินใจการลงทุนต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ซึ่งนักลงทุนที่คิดจะไปทำธุรกิจค้าขายในประเทศ ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วย

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและผลกระทบที่คนไทยควรรู้ ปี 2019