สรุป! สภาพเศรษฐกิจโลกหลังการแพร่ระบาด Covid – 19 ในปัจจุบัน

นับจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือโควิด – 19 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานกว่า 2 ปีแล้วที่หลายประเทศทั่วโลกต้องรับมือกับการแพร่ระบาดด้วยการหาวิธีรักษาโรคและจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพดีที่สุดที่สามารถหาได้เพื่อฉีดให้กับประชาชนของตัวเอง

จุดเริ่มต้นของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่เริ่มมีการกระจายตัวของเชื้อโรคไปยังประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้คนเจ็บป่วยล้มตายกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนในหลายประเทศไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติเพราะต้องป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ ซึ่งทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ช้าลงโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่เป็นจุดศูนย์กลางทางธุรกิจของโลก เมื่อประเทศมหาอำนาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดก็ย่อมส่งผลต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนา

หลังจากการประเมินสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2019 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความชะลอตัวทำให้ในปี ค.ศ. 2020 ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่อง รวมถึงสินค้าที่มาจากจีนและอเมริกามีราคาที่สูงขึ้นเพราะเกิดสงครามทางการค้าเกิดขึ้น ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาจึงต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนกระทั่งในช่วงกลางปี ค.ศ. 2020 ที่มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส Covid – 19 เกิดขึ้น ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและอเมริกา รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชนชนของตัวเองให้มากที่สุด ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ค่อย ๆ ฟื้นตัว เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อและจำนวนประชากรที่ติดเชื้อน้อยลง ทำให้ประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติ

ต้นปี ค.ศ. 2021 – ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจและประเทศกำลังพัฒนาที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความคงตัวและมีแนวโน้มว่าจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเร็ววัน แม้ว่าจะมีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่ทวีความรุนแรงและสามารถติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแต่ด้วยประสิทธิภาพของวัคซีนจึงทำให้เปอร์เซ็นต์การติดเชื้อไม่พุ่งขึ้นสูงเหมือนกับการแพร่ระบาดในช่วงแรก

ในส่วนของสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกเพียงแต่ในช่วงแรกที่มีการแพร่ระบาดประเทศไทยสามารถคุมการติดเชื้อได้ดีและมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนบางส่วน แต่หลังจากที่เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นส่งผลให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศถดถอย

โดยสรุปแล้วในช่วงกลางปี – ปลายปี ค.ศ. 2021 นี้ สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

สรุป! สภาพเศรษฐกิจโลกหลังการแพร่ระบาด Covid – 19 ในปัจจุบัน