การวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกมีผลต่อการวางแผนการลงทุนของนักธุรกิจและผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดหุ้น กองทุน บริษัท การค้าปลีก หรือการค้าออนไลน์ ในวันนี้เราจึงได้สรุปคิดเห็นของเหล่ากูรูที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้าเพื่อการเตรียมตัวลงทุนที่ถูกทิศทาง ดังนี้

กูรูดูแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้าไว้อย่างไร

ประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้า

มีผลสำรวจจาก Bloomberg วิเคราะห์ว่าประเทศที่ทรงอำนาจในปัจจุบันอย่างจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จะยังเกาะกลุ่มเป็นผู้นำกระแสในด้านการค้า โดยนโยบายทางการฑูต การเมือง และการคลัง มีผลต่อท่าทีในการลงทุนของนักลงทุนทั่วโลก

นอกจากนี้ ประเทศอินเดียยังมีแนวโน้มที่จะมาแรงในทศวรรษหน้าด้วย เนื่องจากเป็นชาติที่มีกลุ่มประชากรวัยแรงงานในสัดส่วนสูงจนอาจทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิต โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปในอินเดียมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกตามเทรนด์ของ AI

มีการวิเคราะห์ว่าในประเทศที่มีความโดดเด่นในงาน AI อย่างญี่ปุ่นและสหรัฐจะเป็นผู้นำเทรนด์ในการสร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวก และทำให้เกิดความรวดเร็วในการวิเคราะห์ผลข้อมูลต่าง ๆ ในสังคมยุค BIG data นำสู่การวางนโยบายแห่งชาติและการจัดการผังเมืองที่มีศักยภาพ

ดังเช่น ในส่วนของการทำ smart city ที่หลายชาติกำลังพัฒนา มีการเชื่อมโยงทั้งข้อมูลที่มีการรักษาความลับขั้นสูง การป้องกันการทุจริตในการปกครองของหน่วยงานภาครัฐ และการจัดสรรสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าที่สุด

ดังนั้นธุรกิจใดที่มีการนำ AI เข้าไปในกระบวนการวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคทั่วโลก และเป็นการส่งกระแสพลังบวกให้เศรษฐกิจโลกมีการเติบโตในทิศทางเพื่อการรักษ์โลกยิ่งขึ้น

สังคมวัยเกษียณกระทบเศรษฐกิจโลกอย่างไร

การที่มีบุคลากรในสัดส่วนสูงในประเทศ ทำให้เกิดภาวะชะลอตัวทั้งด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เกิดภาระในการเลี้ยงดูของกลุ่มคนวัยแรงงานอย่างมาก ดังที่มีการประมาณการณ์ว่าจะมีคนอายุเกิน 60 ปีในสัดส่วน 1 ต่อ 5 ของประชากรโลก ย่อมสัมพันธ์กับภาวะความเจ็บป่วย และการต้องใช้งบประมาณของแต่ละชาติในการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพคนวัยเกษียณด้วย

ดังนั้น งบประมาณหรือเม็ดเงินที่รัฐบาล ผู้นำของชาติมหาอำนาจในโลกจะทุ่มเทไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจย่อมมีจำกัด ประเทศที่จะประสบปัญหานี้อย่างสหรัฐและญี่ปุ่น จึงมีปัจจัยนี้ถ่วงดุลด้านการเติบโตของเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

กูรูดูแนวโน้มเศรษฐกิจโลกใน

จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้าจะมีแนวโน้มเช่นไร ย่อมเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง การเติบโตของเทคโนโลยี ภาวะสุขภาพของประชากรวัยเกษียณที่เราทุกคนจะต้องให้ความสนใจติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อการวางแผนการลงทุนที่ถูกทิศทางต่อไป

กูรูดูแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้าไว้อย่างไรบ้าง