6 สิ่ง ที่กระทบเศรษฐกิจโลกในปี 2030

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับคนที่ทำธุรกิจแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงปีที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงและมีความผันผวนของสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากมาย เราจึงได้สรุปปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า (ประมาณ ค.ศ. 2030) มาให้ได้เตรียมรับมือกัน

การติดตามนโยบายทางการฑูต

ต้องติดตามนโยบายทางการฑูตและการค้าของประเทศผู้นำเก่าอย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศผู้นำกลุ่มใหม่ เช่น จีน อินเดีย ตุรกี และมิตรประเทศ ไม่ว่า เกาหลี ญี่ปุ่น รวมถึง นโยบายของไทย ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อค่าเงินและการขยายตัวของตลาดการค้าของเศรษฐกิจโลก

ให้น้ำหนักคะแนนคูณทวีในสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศมหาอำนาจเกิดใหม่อย่างจีนและอินเดีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีพลังแฝงทางเศรษฐกิจจากมวลรวม (mass) ของจำนวนประชากรวัยแรงงาน ช่วง 20 – 40 ปี ในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจเก่า รวมถึงประเทศไทย

ประเทศที่มีพื้นที่ทางธรรมชาติ ที่ดินหรือเขตเศรษฐกิจเปิดกว้าง เป็นแรงจูงใจที่สำคัญต่อการสร้างสรรค์กิจกรรมของมหาชนได้อีกมากมาย ไม่ว่าจีน บราซิลและรัสเซีย ทำให้เริ่มเห็นแล้วว่า เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใหม่ที่นักธุรกิจได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศเหล่านี้มากขึ้น

ด้วยความรวดเร็วฉับไวในการสื่อสารและการใช้ AI บอท หรือหุ่นยนต์ แทนที่คนมากขึ้น ทำให้เกิดการขยับตัวของเศรษฐกิจโลกในลักษณะการโตแบบก้าวกระโดด สิ่งที่เคยใช้เวลาในการลงทุนและต้องรอเห็นดอกผลนานสิบปี ในอนาคตต้องหารด้วย 3 หรือ 5 ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจภาคเอกน ต้องปรับตัวให้ทันเพื่อการก้าวทันความเปลี่ยนแปลงนี้

เนื่องจากประชากรยุคเบบี้บูม (baby boom) ในปัจจุบันก็อยู่ในช่วงอายุวัยเกษียณ ซึ่ง x-gen y-gen ก็กำลังเพิ่มสัดส่วนผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยภาพรวมแล้ว ประชากรโลกจะเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะประเทศไทยและมหาอำนาจเก่าอย่างอเมริกาและญี่ปุ่น

ดังนั้น ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางสมอง (Boost Brain) และระบบภูมิคุ้มกัน (Immunology) เช่น อาหาร วิตามิน ศาสตร์การกีฬา เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกจะให้ความสำคัญ

กลุ่มประเทศตลาดใหม่ หรือ E7 ที่มีประเทศในเขตเอเชียอย่าง จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย และทวีปอื่น ๆ ได้แก่ บราซิล รัสเซีย เม็กซิโกและตุรกี จะครอบครองครึ่งหนึ่งของสเกลของเศรษฐกิจโลก ซึ่งไม่ว่าจะเกิดการขยับตัวไปในทิศทางใดก็จะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอน

จะเห็นได้ว่าทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมา เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ทำงานเกี่ยวข้องในวงการธุรกิจทุกภาคส่วนล้วนมองข้ามไม่ได้ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะไซส์เล็ก หรือเป็นงานแนวฟรีแลนซ์ หรือเป็นธุรกิจมหาชนมีมูลค่าการลงทุนหลายร้อย-พันล้าน ก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจโลก เช่นกัน

การติดตามนโยบายทางการฑูต

6 สิ่ง ที่กระทบเศรษฐกิจโลกในปี 2030